Statut

STATUT

FUNDACJI “ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ”

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Aby chciało się chcieć, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Renatę Zalewską zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystynę Klimkiewicz w kancelarii notarialnej w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 46 a w dniu 08.XII.2011 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest 83-320 Sulęczyno, Al. Wojska Polskiego 23A

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z napisem Fundacja ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ ze znakiem graficznym Fundacji.

 4. Fundacja może ustanawiać i przyznawać zasłużonym dla samej Fundacji odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Realizowanie zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, sportu, rekreacji, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 2. Działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 4. Promocja amatorskich i profesjonalnych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej kultury stymulującej rozwój psychofizyczny i intelektualny człowieka.

 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kulturalnego i społecznego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowanie, realizację i organizowanie festiwali, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, filmów, wystaw, przeglądów, pokazów, plenerów, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, wypraw turystycznych oraz warsztatów sportowych, teatralnych, literackich, muzycznych, plastycznych, filmowych i fotograficznych a także innych imprez kulturalnych.

 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, mniejszości narodowych oraz grup etnicznych.

 3. Działalność promocyjną, impresaryjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 5. Organizowanie szkoleń i prelekcji spójnych z realizowanymi zadaniami.

 6. Samodzielne realizowanie celów statutowych Fundacji lub zlecanie ich wykonania innym instytucjom.

 7. Bezpośrednią współpracę z mediami.

 8. Realizację zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

a) Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresach:

– Finansowanie, realizacja i organizowanie festiwali, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, filmów, wystaw, przeglądów, pokazów, plenerów, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, wypraw turystycznych oraz warsztatów sportowych, teatralnych, literackich, muzycznych, plastycznych, filmowych i fotograficznych a także innych imprez kulturalnych.

– Działalność promocyjna, impresaryjna, edukacyjna, wydawnicza i badawcza.

– Organizowanie szkoleń i prelekcji spójnych z realizowanymi zadaniami.

– Realizacja zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie

b) Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresach:

– Finansowanie, realizacja i organizowanie festiwali, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, filmów, wystaw, przeglądów, pokazów, plenerów, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, wypraw turystycznych oraz warsztatów sportowych, teatralnych, literackich, muzycznych, plastycznych, filmowych i fotograficznych a także innych imprez kulturalnych.

– Działalność promocyjna, impresaryjna, edukacyjna, wydawnicza i badawcza.

– Organizowanie szkoleń i prelekcji spójnych z realizowanymi zadaniami.

– Realizacja zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Cały dochód fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji, subwencji oraz grantów;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Organy Fundacji

§ 11

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

 2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, dla uzupełnienia jego składu pozostali członkowie Zarządu powołują nowego członka.

 3. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.

 4. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek odwołania przez pozostałych członków Zarządu bądź z dniem złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub drugiego członka Zarządu.

 5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
  a) niepełnienia obowiązków przez członka Zarządu przez nieprzerwany okres dłuższy niż 60 dni;
  b) dokonania przez członka Zarządu istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji;
  c) działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji.

 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Sposób reprezentacji

§ 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3.000 (trzy tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Zmiany Statutu

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 17

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Sulęczyno 30.06.2015 r.

opublikowano: 25 czerwca 2015 r., godz: 15:30, Piotr Zatoń

Reklamy